FOX NOTES

 

                          

 

 5  1948.  VIỆT-NAM DÂN-CƯ CHỐNG-HÓA
 1  1947
 20  1948.  VIỆT-NAM DÂN-CƯ CHỐNG-HÓA
 200  1950.   GIẤY BẠC VIỆT NAM
 
 

foxgeld -

()

 

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

 

 

VIỆT-NAM DÂN-CƯ CHỐNG-HÓA

1946 .

"   . .  .  1946 ."

 

:  . 1946 .

 

.# /  

VIỆT-NAM DÂN-CƯ CHỐNG-HÓA

 GIẤY BẠC VIỆT NAM 1946

P:1  1 ND(1946)      
           
P:2  5 ND(1946)
           
P:3a  5 ND(1946) , . / VNDCCH.
P:3b  5 ND(1946) / VNDCCH ()
P:3  5 ND(1946) /.
           
P:4  5 ND(1946) , . /.
           
P:5  20 ND(1946) .
           
P:6  20 ND(1946) .
           
P:7  20 ND(1946) .    
           
P:8a  100 ND(1946) /.    
P:8b  100 ND(1946) / ()(VNDCCH oval)
P:8c  100 ND(1946) / VNDCCH.    
           

 GIẤY BẠC VIỆT NAM 1947

P:9a  1 ND(1947) /.
P:9b  1 ND(1947) / ()
P:9c  1 ND(1947) / VNDCCH. (/ . .)
P:9d  1 ND(1947) / .
           
P:10a  5 ND(1947) . . /.
P:10b  5 ND(1947) . . / VNDCCH.    
P:10c  5 ND(1947) . . / ()
P:10d  5 ND(1947) . . / VNDCCH.    
P:10e  5 ND(1947) . . / ()
P:10f  5 ND(1947) . . / .
           
P:10Aa  5 ND(1947) KIEU THU II (2 ) /.    
P:10Ab  5 ND(1947) KIEU THU II (2 ) / VNDCCH.    
P:10Ac  5 ND(1947) KIEU THU II (2 ) / ()
           
P:10  5 ND(1947) . .    
           
P:11a  50 ND(1947) /.    
P:11b  50 ND(1947) / VNDCCH.
P:11c  50 ND(1947) / ()    
           
P:12a  100 ND(1947) /.    
P:12b  100 ND(1947) / ()(VNDCCH oval)
           

 GIẤY BẠC VIỆT NAM 1948

P:13a  20 ND(1948) .. 5 .
P:13b  20 ND(1948) .. 5 .    
           
P:14a  50 ND(1948) # (# )
P:14b  50 ND(1948) # (# )
           
P:15  1 ND(1948) .    
           
P:16  1 ND(1948) . . . (.. )
P:16  1 ND(1948) . (.. )
P:16  1 ND(1948) . (.. )
P:16  1 ND(1948)
           
P:17  5 ND(1948) . .. . .. .
P:17  5 ND(1948)  .. . .. .
P:17  5 ND(1948)  .. -. .. .
P:17s  5 ND(1948)    
P:18  5 ND(1948) .. . .. -.
P:18  5 ND(1948)
P:18s  5 ND(1948)    
           
P:19  5 ND(1948) .. . .. -. .. -.
           
NL  5 ND(1948) .. .
           
P:20a  10 ND(1948) . /.    
P:20b  10 ND(1948) . / VNDCCH.    
P:20c  10 ND(1948) . / ()
P:20d  10 ND(1948) . / . (Star with VN in circle)
P:20e  10 ND(1948) . / VND.    
P:20  10 ND(1948) ? (Star with VN in circle)
           
P:22a  10 ND(1948) . /.    
P:22b  10 ND(1948) . / VNDCCH.    
P:22c  10 ND(1948) . / ()    
P:22d  10 ND(1948) . / (Star with VN in circle)
           
P:23  10 ND(1948) . ..
           
P:24a  20 ND(1948) /.
P:24b  20 ND(1948) / .
           
P:25a  20 ND(1948) / .
P:25b  20 ND(1948) /.    
           
P:26  20 ND(1949)  
           
P:27a  50 ND(1948) /.    
P:27b  50 ND(1948) / , . (Circle with a star)
P:27c  50 ND(1948) / , VN.
P:27d  50 ND(1948) / , II.    
P:27e  50 ND(1948) Cholon    
           
P:28a  100 ND(1948) /.
P:28b  100 ND(1948) / , VN.
P:28c  100 ND(1948) / ()
           

 GIẤY BẠC VIỆT NAM 1949

P:29  100 1949 .
           
P:30a  100 1949 . # (# .)    
P:30b  100 1949 . # (# .)
P:30s  100 1949 SPECIMEN ()
           
P:31a  500 1949 /.
P:31b  500 1949 / .    
P:31c  500 1949 SPECIMEN ()    
           

 GIẤY BẠC VIỆT NAM 1950

P:32  50 ND(1950)  
           
P:33  100 ND(1950)  
P:33  100 ND(1950) SPECIMEN ()
           
P:34a  200 1950 /.
P:34b  200 1950 / .
           

 GIẤY BẠC VIỆT NAM 1951

P:35  100 ND(1951)  
P:35  100 ND(1951) SPECIMEN ()
           

 GIẤY BẠC VIỆT NAM 1952

P:36  5 ND(1952)      
           
P:37a  10 ND(1952) / .
P:37b  10 ND(1952) /.    
           
P:38  20 ND(1952)      
           
P:39  50 ND(1952)  
P:39  50 ND(1952) SPECIMEN ()
           
P:40a  100 ND(1952) . - KIEU III. /.
P:40b  100 ND(1952) . - KIEU III. / , VNDCCH.
P:40c  100 ND(1952) . - KIEU III. / , VN.
           
P:40  100 ND(1952)    
           
NL  5 ND    
           
NL  10 1952  
           
NL  20 1952  
           
NL  100 1952  
NL  100 1952 # (# .)
NL  100 1952 SPECIMEN ()
           

 GIẤY BẠC VIỆT NAM 1953

P:41a  20 ND(1953) .. .
P:41b  20 ND(1953) .. . / .
           
P:42  50 ND(1953)  
           
           

:

           
   
( )
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 2: General Issues to 1960 12th Edition (-)  -
() . . .
HTML-V JPG-V
13.04.19 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .