FOX NOTES

 

                          

 

  20000  2012
 500  2017 /
 

 

foxgeld -

()

Հայաստանի Հանրապետություն

ARMENIAN REPUBLIC BANK

1998 - ...

 

 

:  ARMENIAN REPUBLIC BANK 1998 - .

 
.# .# /

CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

 

1998.

P:41 50 1998 Ա
P:41 50 1998 # 90... replacement
P:41 50 1998
P:41s 50 1998 SPECIMEN ()
             
P:42 100 1998 Բ
P:42 100 1998 # 90... replacement
P:42s 100 1998 SPECIMEN ()
 

1999.

P:44 500 1999 Գ
P:44 500 1999 # 90... replacement
P:44s 500 1999 SPECIMEN ()
             
P:45 1.000 1999 Դ
P:45 1.000 1999 # 90... replacement
P:45s 1.000 1999 SPECIMEN ()
             
P:46 5.000 1999 Ե
P:46 5.000 1999 # 90... replacement
P:46s 5.000 1999 SPECIMEN ()
             
    5.000 1999 . , Joh Enschede.
             
P:47 20.000 1999 Զ
P:47 20.000 1999 # 90... replacement
P:47s 20.000 1999 SPECIMEN ()
 

2001.  (1700 )

/ - DLR

P:48 50.000 2001 ԷԱ, ԷԲ
P:48s 50.000 2001 SPECIMEN () 0000000
P:48s 50.000 2001 SPECIMEN () 1234567
 

2001.  

P:50 1.000 2001 Լ, Թ
P:50 1.000 2001 # 90... replacement
P:50s 1.000 2001 SPECIMEN ()
 

2003-06.  

P:51 5.000 2003 Խ, Ժ
P:51 5.000 2003 # 90... replacement
P:51s 5.000 2003 SPECIMEN ()
             
P:52 10.000 2003 Ը
P:52 10.000 2003 SPECIMEN ()
             
P:NEW 10.000 2006 Ծ
P:NEW 10.000 2006 # 99... replacement
P:NEW 10.000 2006 SPECIMEN () Ծ12345678
             
P:NEW 20.000 2007 Է
P:NEW 20.000 2007 # 99... replacement
P:NEW 20.000 2007 SPECIMEN ()
             
P:NEW 10.000 2008 Կ
 

2009.  

P:NEW 5.000 2009 ԲԱ
P:NEW 5.000 2009 # 99... replacement
             
P:NEW 20.000 2009 ԴԱ
P:NEW 20.000 2009 # 99... replacement
P:NEW 20.000 2009 SPECIMEN ()
             
P:NEW 100.000 2009   ԶԱ
P:NEW 100.000 2009 # 99... replacement
 

2011.  

P:NEW 1.000 2011 ԱԱ
P:NEW 1.000 2011 # 9... replacement
 

2012.  

P:NEW 5.000 2012 ԲԲ
P:NEW 5.000 2012 # 9... replacement
             
P:NEW 10.000 2012 ԳԱ
P:NEW 10.000 2012 # 9... replacement
             
P:NEW 20.000 2012 ԴԲ
P:NEW 20.000 2012 # 9... replacement
 
    20.000 2015 , Louisethal.
 

2015.  

P:NEW 1.000 2015 ԱԲ (). : ,
P:NEW 1.000 2015 # 9... replacement
 

" " 2017 .

P:NEW 500 2017 ՆՏ
P:NEW 500 2017 SPECIMEN ()
 
 

3-

/ - Giesecke & Devrient (G&D)

P:NEW 1.000 2018 ԱԱ
P:NEW 1.000 2018 . # 9... replacement
             
P:NEW 1.000 2022 ԱԲ. : ,   .   23 2023 .
P:NEW 1.000 2022 . # 9... replacement
             
P:NEW 2.000 2018 ԲԱ
             
P:NEW 5.000 2018 ԳԱ
             
P:NEW 10.000 2018 ԴԱ
             
P:NEW 20.000 2018 ԵԱ
P:NEW 20.000 2018 . # 9... replacement
P:NEW 20.000 2021 ԵԲ
P:NEW 20.000 2021 . # 9... replacement
             
P:NEW 50.000 2018 ԷԱ
             
             
  1.000 2018 , , , Giesecke & Devrient.
  2.000 2018 , , , Giesecke & Devrient.
  2.000 2018 . ...
  5.000 2018 . . .1, .2
  10.000 2018 . . .1, .2
 
( )
Հայաստանի Հանրապետություն
 .
.
.
.. . . 2012 (-)  364 -
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th edition (*) .
() . . .
HTML-V JPG-V
15.02.23 img_sng img_sng
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .