FOX NOTES

 

                          

 

 100000  2004
 500000  2008.
 
 

foxgeld -

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

 

. 2003 - 2019 .

   . .    .  2003 - 2017 .

 

:  . 2003 - 2019 .

 

.# /  

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

  2003

/ - Việt Nam National Banknote Printing Plant

P:119a  10.000 (20)06
P:119b  10.000 (20)07
P:119c  10.000 (20)08
P:119e  10.000 (20)09
P:119d  10.000 (20)10
P:119f  10.000 (20)11
P:119  10.000 (20)13
P:119  10.000 (20)14
P:119  10.000 (20)15
P:119  10.000 (20)17
P:119  10.000 (20)18
P:119  10.000 (20)19
P:119s  10.000 ND SPECIMEN / TIỀN MẪU ()
           
P:120a  20.000 (20)06
P:120b  20.000 (20)07
P:120c  20.000 (20)08
P:120d  20.000 (20)09
P:120e  20.000 (20)12
P:120  20.000 (20)14
P:120  20.000 (20)16
P:120s  20.000 ND SPECIMEN / TIỀN MẪU ()
           
P:121a  50.000 (20)03
P:121b  50.000 (20)04
P:121c  50.000 (20)05
P:121d  50.000 (20)06
P:121g  50.000 (20)09
P:121h  50.000 (20)11
P:121i  50.000 (20)12
P:121  50.000 (20)14
P:121  50.000 (20)16
P:121  50.000 (20)17    
P:121  50.000 (20)19    
P:121s  50.000 ND SPECIMEN ()
           
P:122a  100.000 (20)04
P:122b  100.000 (20)05
P:122c  100.000 (20)06
P:122e  100.000 (20)08
P:122  100.000 (20)10
P:122g  100.000 (20)11
P:122  100.000 (20)12
P:122  100.000 (20)13
P:122  100.000 (20)15
P:122  100.000 (20)16
P:122  100.000 (20)19    
P:122s  100.000 ND SPECIMEN / TIỀN MẪU ()
           
P:123a  200.000 (20)06
P:123b  200.000 (20)07
P:123d  200.000 (20)09
P:123  200.000 (20)10
P:123e  200.000 (20)11
P:123  200.000 (20)13
P:123  200.000 (20)14
P:123  200.000 (20)16
P:123s  200.000 ND SPECIMEN / TIỀN MẪU ()
           
P:124a  500.000 (20)03
P:124b  500.000 (20)04
P:124c  500.000 (20)05
P:124d  500.000 (20)06
P:124e  500.000 (20)08
P:124  500.000 (20)09
P:124  500.000 (20)10
P:124f  500.000 (20)11
P:124  500.000 (20)12
P:124  500.000 (20)14
P:124  500.000 (20)15
P:124  500.000 (20)16
P:124  500.000 (20)17
P:124  500.000 (20)19
P:124s  500.000 ND SPECIMEN ()
           
           

:

1. 2003 - .

           
   
( )
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (-)  
() . . .
SH-1.6. Reg.-B. (-)
HTML-V JPG-V
20.12.19 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .