FOX NOTES

 

                          

 

     5
     1  1918
 
/ (
 
, 1990 .
 
 

 

foxgeld -

()

"  . . ."

 
 

:  , , 29544 ., . ., ., . .; . ; 17745 . ., 91823 ., . , , . . (., 10%) . .; , . . , -, 19071909

 
.(.) . (.) /  

/

  3 ND    
5194 5 ND  
5194 5 ND  . 5  
5195 10 ND  
5195 10 ND    
5195 10 ND    
  20 ND  
  20 ND    
  20 ND    
  20 ND    
  20 ND    
  25 ND    
  25 ND    
  50 ND    

20841 1 ND      
20842 5 ND  
20843 10 ND  
             

(....)

/

20844 50 ND   ,
20844 50 ND   ,
20845 1 ND ,
20846 2 ND ,
20847 3 ND ,  
20848 5 ND -,
20849 10 ND ,
20850 25 ND ,
20851 50 ND ,
             

(....)

/

  20852 5 ND  
  20852 5 ND  
20853 10 ND  
20854 15 ND  
20854 15 ND  
20854 15 ND  
  20854 15 ND   b  
  20855 20 ND   b  
  20855 20 ND  
  20856 25 ND  
20857 50 ND   , .  
  20858 1 ND  
20859 3 ND   ,
  20860 5 ND  
  20861 10 ND   , .
             

, ,

:

20862 5 ND  
20863 10 ND  
20864 20 ND  
20865 60 ND  

:

20862 5 ND  
20863 10 ND  
20864 20 ND  
20865 60 ND  

:

20862 5 ND  
20863 10 ND  
20864 20 ND  
20865 60 ND  

:

20862 5 ND  
20863 10 ND  
20864 20 ND  
20865 60 ND  

:

20862 5 ND  
20863 10 ND  
20864 20 ND  
20865 60 ND  
             

....

/

20866 10 ND  
20867 20 ND  
20868 50 ND  
             

20878 50 1918    
20879 1 1918    
20880 3 1918      
20881 5 1918      
             

/

  20904 5 ND   5 . .... ( .... )
  20904 5 ND  
  20904 5 ND  
NL NL 15 ND   15 . .... ( .... ) b  
NL NL 15 ND   15 . .... ( .... )
NL NL 15 ND   .
NL NL 25 ND 25 . .... ( .... ), b  
NL NL 25 ND 25 . .... ( .... ), b  
NL NL 25 ND 25 . .... ( .... )
NL NL 25 ND   25 . .... ( .... )
NL NL 25 ND  
NL NL 50 ND 50 . .... ( .... ), . b  
NL NL 1 ND 1 . .... ( .... ), .
NL NL 5 ND 5 . .... ( .... ), .
NL NL 5 ND 5 . .... ( .... ), b  
NL NL 5 ND
             

3

/

NL NL 15 ND  () . 5 . ....
NL NL 15 ND  () . 10 . ....
NL NL 15 ND () . 20 . ....
NL NL 15 ND  () . 25 . ....
             
             
             

             

  1 ND  
  2 ND  
  2 ND    
( )
( )
.
.. , , . (1769-1994.) 1995 (-) - .
. ., .. , , (17692000 .) . 1: 2000 (-) 186,516 .
HTML-V JPG-V
21.08.20 z_rus_chastnik z_rus_chastnik
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .