FOX NOTES

 

                          

 

Podniku Zahranicniho Obchodu Tuzex
    100
 
1919-1938

1944-1993
TUZEX
1993-1993
 

FOX NOTES.    . .

()

Tuzex       . .  .


Československá
socialistická republika

 
 

:  . 1957 - 1992 . . . 1949 - 1992 .

 
.#   /  

Podniku Zahranicniho Obchodu Tuzex

1- ( 1957-1958)

P:FX1   0,50 1958 .    
P:FX2   1 1958  
P:FX3   5 1957 .    
P:FX4   10 1957 .    
P:FX5   20 1957 .    
P:FX6   50 1957 .    
P:FX7   71,5 1957 .    
P:FX8   100 1957 .    
 

2- ( 1959)

P:FX9   0,50 1959 .    
P:FX10   1 1959  
P:FX11   5 1959 .
P:FX12   10 1959 .
P:FX13   20 1959 .
P:FX14   50 1959 .
P:FX15   71,5 1959 .
P:FX16   100 1959 .
 

3- ( 1960)

P:FX17   0,50 1960 .    
P:FX18   1 1960
P:FX19   5 1960 .
P:FX20   10 1960 .
P:FX21   20 1960 .
P:FX22   50 1960 .
P:FX23   71,5 1960 .
P:FX24   100 1960 .
 

4- ( 1960)

P:FX25a   0,50 1964  
P:FX25b   0,50 1963  
             
P:FX26a   1 1962  
P:FX26b   1 1961  
             
P:FX27   5 1963  
P:FX28   10 1960  
P:FX29   20 1960
P:FX30   50 1961  
P:FX31   71,5 1961  
P:FX32   100 1961  
 

5- ( 1962-69)

P:FX33 1a   0,50 1965 1962-69    
P:FX33 1b   0,50 1962 1962-69    
P:FX33 1   0,50 1962 1962-69    
P:FX33 1d   0,50 1963 1962-69 Z    
             
P:FX33 2a   0,50 1966 1962-69  
P:FX33 2b   0,50 1962 1962-69 Z    
             
P:FX33 3a   0,50 1969      
P:FX33 3b   0,50 1962      
             
P:FX34 1a   1 1965 1962-69    
P:FX34 1b   1 1966 1962-69    
P:FX34 1c   1 1965 1962-69    
P:FX34 1d   1 1966 1962-69    
             
P:FX34 2a   1 1966      
P:FX34 2b   1 1966 Z    
             
P:FX34 3a   1 1969      
P:FX34 3b   1 1969 Z    
             
P:FX35 1a   5 1963    
P:FX35 1b   5 1963    
             
P:FX35 2a   5 1963    
P:FX35 2b   5 1963 Z  
             
P:FX35 3a   5 1966      
P:FX35 3b   5 1967 Z    
             
P:FX35 4a   5 1969      
P:FX35 4b   5 1969 Z    
             
P:FX36   10 ND(1962)
P:FX37   20 ND(1962)
P:FX38   50 ND(1962)
P:FX39   100 ND(1962)
- 1962-1969 (FX33 FX39) :
- 1962/64 . FX25 - FX32, CSR CSSR;
- 1966/69 . FX47 FX53, ;
- 1963/65 . .
 

1969-73

P:FX40   0,50 1969 1969-73
P:FX40b   0,50 1969 1969-73 Z  
P:FX41a   1 1969 1969-73  
P:FX41b   1 1969 1969-73 Z
P:FX42   5 1969 1969-73
P:FX43   10 1969 1969-73  
P:FX44   20 1969 1969-73  
P:FX45   50 1969 1969-73
P:FX46   100 1969 1969-73
 

1973-80

P:FX47   0,50 1973 1973-79
P:FX47b   0,50 1973 1973-79 Z  
P:FX48a   1 1973 1973-79  
P:FX48b   1 1973 1973-79 Z
P:FX49a   5 1973 1973-79
P:FX49b   5 1973 1973-79 Z  
P:FX50   10 ND(1973)  
P:FX51   20 ND(1973)  
P:FX52   50 ND(1973)  
P:FX53   100 ND(1974)  
P:FX54   500 ND(1979)
 

1980-88

P:FX55   0,50 1980 1980-87  
P:FX56   1 1980 1980-87  
P:FX57a   5 1980 1980
P:FX57b   5 1980 1980-87  
P:FX58   10 ND(1980)  
P:FX59   20 ND(1980)  
P:FX60   50 ND(1980)  
P:FX61   100 ND(1980)  
P:FX62   500 ND(1980)
 

1989-90

P:FX63   0,50 1989 1989,1990  
P:FX64   1 1989 1.1989  
P:FX64   1 1989 2.1989  
P:FX64   1 1990      
P:FX65   5 1989 1989,1990  
P:FX66   10 ND(1989)  
P:FX67   20 ND(1989)  
P:FX68   50 ND(1989)  
P:FX69   100 ND(1989)    
P:FX70   500 ND(1989)
 

1990-92

P:FX71   0,50 1990 1990-92
P:FX72   1 1990 1990-92
P:FX73   5 1990 1990-92
P:FX74   10 ND(1990)
P:FX75   20 ND(1990)
P:FX76   50 ND(1990)
P:FX77   100 ND(1990)  
P:FX78   500 ND(1990)  
- 1990/92 1989/90 TU . .
 

1992

NL   500 ND(1992)
NL   1.000 ND(1992)
NL   5.000 ND(1992)
- . .
             
( )
-
.
Standard Catalog of World Paper Money, volume 2: General Issues to 1960 12th Edition (*)  -
Standard Catalog of World Paper Money, volume 3: Modern Issues 1961-2006 15th Edition (*)  
() . . .
HTML-V JPG-V
21.06.18 img img
 

                                 

 

 

 

 

,
--
NBN
NBN USA #

  WWW.FOX-NOTES.RU

. , .. , , FOX NOTES (www.fox-notes.ru), , FOX NOTES. www.fox-notes.ru .